Giften en ANBI 

Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die de zogenaamde ANBI-beschikking heeft. De Evangelische Gemeente Parousia Den Bosch is door de belastingdienst aangewezen als ANBI. Meer lezen over ANBI? Kijk dan op de website van de belastingdienst.

Nog vragen? Mail naar penningmeester@parousiadenbosch.nl

Algemene Gegevens

Evangelische Gemeente Parousia Den Bosch
Onderdeel van Aliantie van Baptisten en CAMA gemeenten

Bezoekadres
‘s-Gravesandestraat 1b
5223 BR ‘S-HERTOGENBOSCH

E-mail: secretariaat@parousiadenbosch.nl

RSIN nummer: 806719254 (ook voor ANBI)
KvK nummer: 67006310

Giften of vaste vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt naar:
Rekeningnummer: NL46 INGB 0003 9597 99 of NL59 RABO 0168 8723 07.

Samenstelling bestuur

De gemeente wordt geleid door een raad van oudsten en diakenen die door de algemene ledenvergadering (ALV) gekozen wordt. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter die deel uit maakt van het oudstenteam, de voorganger en 2 diakenen in de functie van penningmeester en secretaris. 

Beloningsbeleid

Onze Gemeente kent twee betaalde functies. De voorganger wordt gehonoreerd op basis van een overeenkomst. Voor de medewerker wordt de beloningssystematiek gevolgd van Unie-ABC-gemeenten. Bestuursleden en commissieleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. In incidentele gevallen wordt met een vrijwilliger een vergoeding afgesproken die (ook fiscaal) is afgestemd op de vrijwilligersregeling.

Doelstelling

Wij willen, geïnspireerd door Gods Woord en de Heilige Geest, gepassioneerde en aan elkaar toegewijde discipelen van Jezus zijn. En elkaar gericht toerusten op basis van ieders talent en gaven, om zo een aantrekkelijke relevante gemeenschap te zijn die Gods liefde bekend maakt in de regio Den Bosch.

Beleidsplan

Voor het realiseren van de doelstellingen zijn binnen de gemeente 6 taakvelden te onderscheiden: (1) Identiteit en Toerusting, (2) Diensten, (3) Kinderen, Tieners en Jongeren, (4) Pastoraat, (5) Outreach en (6) Facilitair. Elk taakveld staat onder leiding van een diaken of oudste. Concrete plannen met bijbehorende begroting worden jaarlijks voorbereid door de raad en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Activiteitenverslag

Wekelijks wordt er in onze kerk op zondagmorgen een eredienst gehouden. Tijdens deze dienst zijn er speciale activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar. Jongeren vanaf 12 jaar komen elke 2 weken bij elkaar voor hun eigen programma.

Verantwoording

De financiële jaarverslaggeving 2021/2022 is op 28 november 2022 goedgekeurd.
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
Hieronder is het standaardformulier voor publicatie als pdf opgenomen.

ADRES
Evangelische Gemeente Parousia
's Gravesandestraat 1b
5223 BR 's-Hertogenbosch

CONTACT
E-mail: info@parousiadenbosch.nl

PRIVACY

 

DIENSTEN
Elke zondag om 10:00 uur.
Jeugddienst wordt aangekondigd.

X